youtube.png   facebook_Geel.png   facebook_Groen.png 

Reglement

Optocht reglement CV de Koeleköp Meers 2024

Art 1).
Deelnemers voor de optocht dienen zich in te schrijven via het online inschrijfformulier op de website van CV de Koeleköp. De opgegeven contactpersoon/verantwoordelijke dient het nummerbordje op te komen halen op vrijdag 9 februari 2024 tussen 19:00 en 20:00 uur bij Café de witte Börstel te Meers. Tevens dient deze persoon zich te legitimeren en de registratielijst af te tekenen voor akkoord optochtreglement en AVG wetgeving.
Art 2).
De optocht zal in de volgende straten worden opgesteld; kap. Berixstraat tot aan de brug en richting de Maasband. De route is als volgt; Meersereindstraat, Past. Erckenstraat, Kloosterstraat, Kerkstraat, Grote Straat, Past. Max Leessensstraat, Boudewijnhofstraat, Heuvelstraat, Lindendriesstraat, Meerserkoestraat. Ontbinding Meerserkoestraat – Kapl. Berixstraat
Art 3).
De optocht vertrekt om 13.11 uur precies. Iedere deelnemer met wagen komt naar Meers via de haven van Stein en volgt daar de aanwijzingen van de optochtregelaars en gaat op aanwijzing naar de in art. 2 omschreven opstelplaats en stelt zich op bij het desbetreffende nummer. Iedereen moet zorgen bij het opstellen, dat er ruimte genoeg is, zodat andere deelnemers kunnen passeren. Ga daarom zo veel mogelijk aan de kant staan. Ontbinding van de optocht is om uiterlijk 17:00 uur. Na de ontbinding dienen de deelnemers meteen weg te rijden richting Stein of Urmond en niet afbouwen bij de ontbinding, hierdoor kan de rest van de optocht niet verder trekken. De haven van Stein is geopend van 08:30 tot 19:30. Daarna is geen toegang meer mogelijk tot 14-02-2024
Art 4).
Voorstellingen die aanstoot kunnen geven op bepaalde bevolkingsgroepen of personen mogen niet aan de optocht deelnemen. Het optocht comité beslist hierin. Het is de deelnemers verboden met zaagsel, stro, hooi, papiersnippers e.d. te gooien.
Art 5).
Onder deelnemers wordt verstaan; Wagen van Meers – Wagen buiten Meers, Groep >8 pers. van Meers – Groep >8 pers. buiten Meers Individueel, Meers <7 pers. – Individueel buiten Meers <7 pers. Deelnemers zonder nummer worden om verzekeringtechnische reden uit de optocht gehaald. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor schade ontstaan aan, of door voertuigen, personen of voorwerpen aan zich zelf dan wel aan derden.
Art 6).
De ontbinding vind plaats in de Meerserkoestraat – kapelaan Berixstraat. De prijsuitreiking vindt plaats in Fanfarezaal de Hoorn rond 19.30 uur. Uitsluitend tegen inlevering van het deelname bordje ontvangt u uw prijs.
Art 7).
Op last van de politie Limburg Zuid moeten voertuigen / personen moeten zich houden aan de wettelijke bepalingen. Open vuur meevoeren is ten strengste verboden. Iedere trekkende eenheid dient minimaal 1 gekeurde 6 kilo brandblusser aan boord te hebben. Bij ieder aggregaat minimaal 1 gekeurde 6 kilo brandblusser, brandstof in stalen Jerrycan. Het meevoeren of gebruiken van hard en/of softdrugs is verboden. Het is bestuurders van voertuigen ten strengste verboden alcohol en medicijnen te gebruiken voor en tijdens de optocht. Door de deelnemers aan de optocht mag geen sterke drank worden meegevoerd c.q. genuttigd. Door de deelnemers aan de optocht zijnde jonger dan 18 jaar, mag geen zwakalcohol-houdende drank worden genuttigd. Door deelnemers aan de optocht zijnde 18 jaar en ouder mag max 2 liter zwak-alcoholhoudende drank worden meegevoerd c.q. genuttigd. De drank dient te worden meegevoerd op een dusdanige manier dat het uit het zicht van de toeschouwers is geplaatst. Het is ten strengste
verboden om glaswerk op de openbare weg voor handen te hebben. Het consumeren van zwakalcoholhoudende drank, is uitsluitend toegestaan in plastic bekers. Het meevoeren van een tapinstallatie is verboden. Noch het Optocht comité, nog CV De Koeleköp is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele gevolgen.
Art 8).
Op last van de politie Limburg Zuid moeten alle voertuigen voldoen aan de gestelde eisen : Lengte max. incl. motorvoertuig 16.50 meter, hoogte max. 4.80 meter en breedte max. 3 meter. Het is niet toegestaan om voertuigen te duwen middels een motorvoertuig. Het zicht voor de bestuurder van een motorvoertuig moet vrij zijn. Dit betekend dat wij ervan uit gaan dat hij direct oogcontact moet kunnen maken met omstaanders en dat zijn zichtlijn links en rechts een lijn vorm welke parallel aan de stuur-as lijn loopt. Het zichtveld dient dus vrij te zijn. Rijden op alleen maar camera’s is verboden. Camera’s zijn alleen toegestaan als extra hulpmiddel. Het blinderen / camoufleren van kijkopeningen is toegestaan mits de gebruikte stof / folie een lichtdoorlatendheid heeft van wettelijke 70%. Voertuigen die door hun omvang of de ondeskundigheid van de chauffeur de optocht onnodig lang ophouden, worden door het optochtcomité uit de optocht gehaald. Het vervoer van personen is alleen toegestaan tijdens de optocht.
Art 9).
Aanwijzingen van politie, Boa’s en optochtcomité dienen strikt gevolgd te worden. Bij niet opvolgen van een dezer aanwijzingen volgt automatische uitsluiting van de optocht.
Art 10).
Het geluid dient binnen de vastgestelde grenzen te blijven van 100db(A) / 115 db(C). Het is in de optocht verplicht om carnavalsmuziek ten gehore te brengen. De boxen dienen naar binnen gericht te zijn. Bij het opstellen mag er geen muziek ten gehore worden gebracht, alleen om deze apparatuur af te stellen binnen de gestelde geluidsnormen.
Art 11).
In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet geldt de, bij de ontvangst van het deelnemersnummer , verstrekte
TOELICHTING CARNAVALSOPTOCHT GROOT 2024 dan wel het Optocht comité.

 

TOELICHTING CARNAVALSOPTOCHT

Samenvatting TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS uit voorschriften behorende bij de vergunningverlener voor het houden van een grote carnavalsoptocht.

1. Vergunninghouder zorgt ervoor dat de optocht op een veilige en ordentelijke manier verloopt en dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor zowel deelnemers aan de optocht als omstanders. Er mag geen schade aan eigendommen van derden worden toegebracht. Vergunninghouder treft de maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn.
2. De stoet dient de vastgestelde route te volgen op de dag en het tijdstip, zoals in de vergunning vermeld.
3. Voorstellingen van personen of zaken, die aanstoot geven of kunnen geven aan bepaalde bevolkingsgroepen of personen, mogen niet aan de optocht deelnemen.
4. Door de deelnemers aan de optocht mag geen sterke drank worden meegevoerd c.q. genuttigd. Door de deelnemers aan de optocht zijnde jonger dan 18 jaar mag geen zwakalcoholhoudende drank worden meegevoerd c.q. genuttigd.
5. Door deelnemers aan de optocht zijnde 18 jaar en ouder mag ten hoogste 2 liter zwakalcoholhoudende drank worden meegevoerd c.q. genuttigd.
6. Indien door deelnemers aan de optocht zwakalcoholhoudende drank wordt meegevoerd, dient deze drank uit het zicht van toeschouwers te worden geplaatst dan wel dusdanig te worden afgedekt dat het niet zichtbaar is.
7. De optochtdeelnemer mag geen glaswerk op de openbare weg voorhanden hebben. Het consumeren van zwakalcoholhoudende drank is uitsluitend toegestaan uit plastic bekers. Het meevoeren van tapinstallaties is verboden.
8. Indien folders, presentjes, snoep, fruit e.d. vanaf een optochtwagen wordt uitgegooid/verstrekt, dient ter bescherming van de toeschouwers, tenminste aan iedere zijde van dat voertuig één persoon met de optocht mee te lopen, welke verantwoordelijk is voor de veiligheid rondom die wagen. Het uitgooien/verstrekken dient te geschieden zonder dat personen hierdoor schade (waaronder letsel) ondervinden. Door vergunninghouder uitgebreid naar IEDER VOERTUIG
9. Eventuele door ambtenaren van de gemeente en/of Politie of daarvoor werkzame personen gegeven aanwijzingen met betrekking tot de openbare orde en/of veiligheid en/of in het belang van de vrijheid van het verkeer dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
10. Carnavalswagens dienen aan de volgende maten te voldoen: breedte 3 meter, lengte (inclusief trekker) 16,50 meter en hoogte 4,80 meter. 16,50 meter, omdat dit de maximale wettelijke lengte is voor een voertuigcombinatie van een trekker met oplegger. Aan de wens van carnavalsverenigingen om dit naar 18 meter op te rekken wordt niet tegemoet gekomen. Het betreft hier dan een combinatie van een vrachtauto met aanhangwagen die mede door onze verkeersdeskundige niet wenselijk wordt geacht.
11. Het vervoer van personen is alleen toegestaan tijdens de optocht. Dit voorschrift is omwille van de veiligheid en duidelijkheid nieuw toegevoegd. Het vervoer van personen op aanhangwagens is wettelijk immers niet toegestaan, tenzij voor een evenement of optocht een vergunning op basis van een gemeentelijke verordening (in dit geval de APV) is afgegeven.
12. De organisatie ziet erop toe dat aan de optocht deelnemende voertuigen verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Los van het feit dat de bestuurder van het voertuig zelf verplicht verzekerd dient te zijn, dient de organisatie o.i. zich hiervan te vergewissen om vervelende naslepen te voorkomen.
13. De organisatie ziet erop toe dat bestuurders van aan de optocht deelnemende voertuigen niet onder invloed zijn van een stof (alcohol, drugs, medicijnen etc.) die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Los van het feit dat de bestuurder zelf strafbaar is, dient de organisatie o.i. hierop te controleren om de veiligheid van bezoekers van de optocht te waarborgen.
14. De optocht dient aangesloten en zonder oponthoud de route te volgen. Deelnemers mogen door hun uitbeelding/act niet het normale verloop verstoren.
15. Dit voorschrift wordt nieuw opgenomen. Doel is om zo weinig mogelijk overlast voor het gewone verkeer te veroorzaken en te voorkomen dat optochten nog tijdens duisternis trekken, doordat er gaten
in de optocht ontstaan.
16. De openbare ruimte dient na afloop van de optocht in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Op advies van onze Algemene Dienst is dit voorschrift nieuw opgenomen.
17. Deelnemende wagens dienen vóór aanvang en na afloop van de optocht niet langer op de weg te staan dan strikt noodzakelijk, zodat het overige verkeer en de doorgang van hulpdiensten niet wordt belemmerd. Dit voorschrift is nieuw opgenomen. Het voorschrift gold sinds afgelopen jaar al voor de optocht in Meers. Nu wordt één lijn getrokken en geldt het dus ook voor de andere grote carnavalsoptochten.
18. De opbouw en constructie van de wagens dient van deugdelijke kwaliteit te zijn en tevens veilig voor deelnemers en publiek.


De Burgemeester,
Krachtens ondermandaat,
medewerker afdeling Dienstverlening,
VOORSCHRIFTEN PRAALWAGENS, Beleid Brandweer
1. Onderstaande voorschriften zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.
2. Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht open vuur te gebruiken.
3. Er dient een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim of CO2) aanwezig te zijn nabij een stroomaggregaat.
4. Er dient een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim of CO2) aanwezig te zijn in elk trekkend voertuig.
5. In gebruik zijnde kabelhaspels dienen helemaal afgerold te worden vanwege mogelijk brandgevaar.
6. Het gevraagde elektrische vermogen mag niet meer zijn dan wat is aangegeven op een verdeeldoos of kabelhaspel.
7. Reservebrandstof ten behoeve van een stroomaggregaat mag alleen in een stalen jerrycan opgeslagen worden.
8. Opslag van reserve brandstof mag niet in de nabijheid van warmtebronnen worden opgeslagen.
9. Bij een jerrycan dient een trechter aanwezig te zijn voor het bijvullen.
10. Aggregaten mogen niet tijdens het rijden van de optocht worden bijgevuld.
11. Opstelling van het stroomaggregaat gebeurt in een goed geventileerde ruimte;
12. In de nabijheid van het stroomaggregaat zich uitsluitend moeilijk ontvlambare materialen bevinden.
13. Het stroomaggregaat en jerrycans dienen bereikbaar te zijn en moeten worden vastgezet, zodat deze niet kunnen omvallen of kantelen.
14. De elektrische installaties dienen vochtbestendig te zijn.