Prinsenpoll 2018

Wea denkt geer dat ozze nuuje Prins weurt?

Studio Janssen Karnevalswierts

Welkom op de website van CV De Koeleköp Meas

 

 

 

 

 1701110810x15naam

 
Leef Koeleköp

 

Noa joare lang wachte is 't dan noe eindelijk zwoa wiet ich ben Prins van Meas".
Miene druirn is oetgekomme. Al in mien kènjerjoare wis ich dat ich èns Prins van Meas zou wille
weare, bie os tboes is carnaval ech mit de papleapel ingegeave. Opa Meas, de pap, nonk Peter, neaf
Dominique en mien breurke woare allemoal ens Prins van Meas.
De pap is 47 joar lid geweas van de Koeleköp, al mit al kèn ich dus zegge dat
ich mit de carnaval bèn grwoat gebrach.
Al joare bèn ich zelf lid van de Koeleköp en maakde dan ummer van hjeal kort bie mit wat der allemoal bie kump kieke este Prins van Meas moags zin, 't woor mich dan auch ummer duudelikker dat ich miene druim mos loate oetkomme.
Al joare höb ich de Prinsewage moage rieje
van de sjwoanste optoch van Limburg en stiekum keek ich dan altied ff om noa wo de Prins stong en dach wienjea zal ich doa zelf stoan. Ein paar joar.geleeje leep ich mit Erik van 't prinse-commitee en Jeroen van os euver stroat wie ich zag:"ich wil Prins weare es Jeroen in 2017 zien 1 X 11 joarigjubileum viert".
En noe is 't zwoa wiet, 't woar lang wachte en zwiege mer wat ben ich grweatsj dat ich noe same mit mien Prinses Patricia en os dochters Cristie en Jill uch noe veur moag goan. Dit joar zulle hjeal vöäl dènger anges zeen es veer gewend zèn, Café de Sjoester, wat joare 't Prinsenhof van de Koeleköp woar, is neet mjea en auch höbbe veer gein fanfaar mjea. Allemoal verangeringe die vreamd zin veur os sjwoan dörpke.
Mer loate veer der same veur zörrige dat dea sjwoane carnaval in Meas nog joare bliet bestoan.
Loat zeen woa ver es klein dörp grwoat in zeen. Samen komme veer der waal.
lch wil dan auch aafsleete mit mien motto:


Loat de moot neet zakke,
En os in Meas same pakke.
Want ich es jong oet ein Prinselik geslach,
Vier fjeas mit uch daag en Nach.
Alaaf Prins Hans I
Alaaf De Koeleköp